ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งาน
ระบบบูรณาการฐานขัอมูลสวัสดิการสังคมได้
โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือก "ประเภทหน่วยงาน"
2. คลิก "ลงทะเบียน"
3. บันทึกรายละเอียดข้อมูล
4. พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน
5. ส่งเอกสารมาที่กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย
    5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้งาน
    5.2 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบจากหน่วยงาน
    5.3 แบบแจ้งการลงทะเบียนที่ลงลายมือชือแล้ว
ท่านสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนได้
โดยการเลือกประเภทหน่วยงานของท่านและกดปุ่ม "ลงทะเบียน"

กรุณารอผลการสมัครทางอีเมลล

ลิงค์สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน จะถูกจัดส่งไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้